Уникалността на региона

Винарска изба Лайт Касъл се намира в региона на Ивайловград, със собствени масиви, намиращи се в землищата на с. Белополяне и с. Свирачи, най-югоизточната част на Родопите – регион, славещ се с едни от най-добрите за България, почвени и климатични условия за развитие на лозарството и в частност отглеждането на висококачествени червени сортове, като Мерло, Каберне Совиньон, Сира (Шираз), Пино Ноар и др.

 

 

Липсата на големи промишлени предприятия и спецификата на релефа обуславят района като един от най-екологичните в България. Климатът на района е преходно-средиземноморски и близостта на Бяло море – около 60 км. по права линия оказва своето силно влияние.

 

 

Надморската височина се движи от 70 до 350 м. Релефът има добре изразен нискоридов и равнинен характер.

Общата сумарна годишна температура на региона е над 4000 ⁰C и е една от най-високите в България.

Местноста, в която са разположени масивите се характеризира с карбонатни черноземовидни почви, средно еродирани, тежко песъкливо-глинести, средно каменисти.